top of page
loga_edited.png

Tytuł projektu:

Elektroanaliza w praktyce: szkoła letnia i kurs internetowy – akronim SPARK

Projekt ma na celu przeszkolenie uczestników programu do samodzielnej pracy w laboratorium elektrochemicznym.

Grupą docelową są studenci ostatnich lat studiów przed rozpoczęciem studiów trzeciego stopnia z elektrochemii oraz doktoranci wykorzystujący lub planujący wykorzystywać te metody w pracy badawczej.

Rezultatem projektu będzie utworzenie i upowszechnienie otwartego kursu internetowego umożliwiającego kształcenie studentów na odległość z zakresu praktycznych zagadnień elektrochemii. Dodatkowe edycje szkoły letniej, które poza korzyściami bezpośrednimi (kształcenie studentów, umiędzynarodowienie, propagowanie kultury polskiej, propagowanie Polski jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom i ciekawego miejsca prowadzenia badań naukowych) umożliwią weryfikację i dostosowanie materiałów dostępnych w kursie internetowym do oczekiwań odbiorców.

Po zakończeniu projektu, studenci będą mogli w każdej chwili utrwalać wiedzę z kursu internetowego i powszechnie dostępnych materiałów filmowych.

Do najważniejszych długofalowych skutków projektu zaliczyć należy zwiększenie rozpoznawalności polskich instytucji

naukowo-badawczych jako ośrodków prowadzących badania i kształcenie specjalistów na wysokim poziomie. Rozpowszechnienie wiedzy praktycznej w dziedzinie elektroanalizy oraz popularyzacja samych metod elektrochemicznych ułatwi naukowcom samodzielne prowadzenie badań oraz koordynowanie projektów naukowych.

Wartość projektu - 638 780,18 PLN

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

bottom of page